" ကြ်န္ေတာ္နွင့္ႀကယ္မျမင္လမျမင္ေလာကဓံ "


စာေရးဆရာ = => တာရာမင္းေဝ

စာအုပ္အမည္ = => " ကြ်န္ေတာ္နွင့္ႀကယ္မျမင္လမျမင္ေလာကဓံ "

Read Full Post

" ကြ်န္ေတာ္နွင့္ဧဒင္ကေခ်သည္ "


စာေရးဆရာ = => တာရာမင္းေဝ

စာအုပ္အမည္ = =>  " ကြ်န္ေတာ္နွင့္ဧဒင္ကေခ်သည္ "

Read Full Post

ဖိုမစိတ္ပညာ


စာေရးဆရာ = => ေဒါက္တာအုန္းေမာင္

စာအုပ္အမည္ = => ဖိုမစိတ္ပညာ

Read Full Post

စီအီးအို လက္ဆြဲ


စာေရးဆရာ = => ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)

စာအုပ္အမည္ = => စီအီးအို လက္စြဲ

Read Full Post

" ပင္လယ္နွင့္တူေသာမိန္းမမ်ား "


စာေရးဆရာ = => ဂ်ဴး

စာအုပ္အမည္ = => " ပင္လယ္နွင့္တူေသာမိန္းမမ်ား "

Read Full Post

" ႏွလံုးသားထဲႀကြက္ဝင္ေနသည္… "


စာေရးဆရာ = => နီကိုရဲ

စာအုပ္အမည္ = => " ႏွလံုးသားထဲႀကြက္ဝင္ေနသည္… "

Read Full Post