ဖိုမစိတ္ပညာ


စာေရးဆရာ = => ေဒါက္တာအုန္းေမာင္

စာအုပ္အမည္ = => ဖိုမစိတ္ပညာ