ကြ်န္မမရွိေတာ့တဲ႕အခါ


စာေရးဆရာ = => လမင္းမိုမို

စာအုပ္အမည္ = => ကြ်န္မမရွိေတာ့တဲ႕အခါ

0 comments:

Post a Comment