" ဇြတ္ "


စာေရးဆရာ = => နီက္ိုရဲ

စာအုပ္အမည္ = =>  " ဇြတ္  " 

0 comments:

Post a Comment