" ဖရန္(ဇ)ကာ(ဖ)ကာ ၏ စာ "


စာေရးဆရာ = => ျမင့္သန္း 

စာအုပ္အမည္ = => " ဖရန္(ဇ)ကာ(ဖ)ကာ ၏ စာ "

0 comments:

Post a Comment