"ကိုးမရွိတဲ႔နဝင္း "


စာေရးဆရာ = => တာရာမင္းေဝ

စာအုပ္အမည္ = => "ကိုးမရွိတဲ႔နဝင္း "

0 comments:

Post a Comment