စာေရးဆရာ = => မင္းသိခၤ

စာအုပ္အမည္ = => ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ႏွင့္ေသေသာသူသည္သုသာန္သို႔သြားသည္

0 comments:

Post a Comment