" ယာဇ "


စာေရးဆရာ = => ခ်စ္ဦးညိဳ

စာအုပ္အမည္ = => " ယာဇ "

0 comments:

Post a Comment